Redaktorius: Jonas SKENDELIS. E-mail: j.skendelis@amadeus.omnitel.net .
Homepage: http://www.spauda.lt/      Mitai: http://www.spauda.lt/mitai
Java programų autorius: Gediminas Rūkas
Piešinių autorius: Ignas Ragaišis
Visa medþiaga, pateikta ðiame laikraðtëlyje yra ðio laikraðtëlio autorinë nuosavybë, kurià draudþiama kopijuoti, cituoti ir kitaip naudoti be ðio laikraðtëlio redaktoriaus asmeninio leidimo. Leidþiama platinti tik tokiame pavidale, koks dabar yra. Laikraðtis neprisiima jokios atsakomybës uþ pasekmes kaip nors panaudojus jo medþiagà.