Astarte

Filosofija  

Paprastas ir kuklus filosofijos darbas. Nepasiduosime pagundai suteikti išdailintą pavidalą ir apsimesti svarbiais.   Markas Aurelijus (9:29)

„Pastumk krentantį!“    

Kas šiandien mintis? Kame ji? Tik žodis.
Tačiau žodžiai, netekę ryšio su veiksmu, daugiau nelaikomi kažkuo tikru, nieko nereiškia. Jie prarado prasmę.
Tai gal filosofija dabar – tik apdulkėjusių raritetų rinkinys, trivialių tiesų archyvas, nuobodus dogmatizmas, įtrauktas į privalomų skaityti knygų sąrašą?
Filosofijos forumas
Politika (drąsios mintys)

Šiame pasaulyje kiekvieną akimirką viena virtinė žmonių verkia, kita, mažesnė, - juokiasi. bet yra ir trečia virtinė - jau nebeverkiančių ir nebesijuokiančių. Liūdniausia iš visų trijų.

K. Jaspersas "Filosofijos įvado" pradžioje rašo:
Kas yra filosofija ir ko ji verta - ginčijamas dalykas. Išjos laukiama nepaprastų atradimų, arba ji abejingai atmetama kaip mąstymas, neturintis objekto. Į ją žiūrima su baiminga pagarba kaip į reikšmingas nepaprastų žmonių pastangas, arba ji niekinama kaip niekam nereikalingos svajotojų išmonės. Ji laikoma dalyku, kuris liečia kiekvieną ir todėl turi būti paprastas ir suprantamas, arba manoma ją esant tokią sudėtingą, kad jos imtis yra beviltiška. Tai, kas vadinama filosofija, iš tikrųjų duoda pagrindą tokiems prieštaringiems vertinimams.

Straipsniai:

Gnosticizmas:
Gnostikų koncepcijos
Krikščioniškasis gnosticizmas
Moteriškasis Sutvėrimo pradas
Montanizmas ir Alogi
Kainitai ir setitai
Gnostikai Irenėjaus interpretacijoje: Cerinthus. Doketizmas
Ankstyvoji krikščionybė Egipte
Gnosticizmas ir ankstyvoji krikščionybė
Gnosticizmo atgimimas Viduramžiais
Dualistinė mokykla. Markionitai
Karpokratiečiai ir nuodėmingoji laisvė
Irenėjus iš Liono (apie Valentiną)
Gnosticizmo ištakos. Blogio misterija
Valentinas ir vidinis savęs pažinimas
Kas tas gnosticizmas? Žmogaus išsilaisvinimas
E. Blavatskaja. Apolonijus iš Tianos ir Simonas Magas
Kristaus dieviškumo pagrindimas šv. Jono rašiniuose
Budizmo įtaka Vakarams senaisiais laikais
K. Jungas ir alchemijos atgimimas
Mani - manicheizmo pradininkas
Egiptas: Basilidas ir basilidiečiai
Simonas Samarietis - pirmojo gnostiko mokymas
Ankstyvasis gnosticizmas: Ofitai
Magas Simonas Samarietis - gyvenimas
Kita gnostikų Ieva
Gnostiškosios Nag Hammadi bibliotekos atradimas
Gnostikai: Pasaulio sutvėrimo motyvai
Gnostikų kūrinių vertimai į lietuvių kalbą
Hermetiškosios vizijos
Tatianas
Epifanijus iš Saliamio
Antitezės
Bardesanas

Publikacijos, šaltiniai (gnosticizmas):
Alogenas
Trejopa Protenoja
Archontų hipostazė
Patikimas mokymas
Mūsų galios koncepcija
Paaiškinimas apie Sielą
Pokalbis apie Aštuonis ir Devynis
Griaustinis, Tobula mintis
Trys Seto stelos
Apie prisikėlimą
Adomo apokalipsė
Išgelbėtojo dialogas
Efraemas Sirietis: gnosticizmo kritika
Bardaisano, Markiono ir Mani išaiškinimas kaip pagrindinių trikdžių
Bardaisano mokymas: Kas išlaiko jo Esybes erdvėje?
Filonas iš Aleksandrijos. Apie askezę
Filonas Aleksandrietis. Pasaulio sutvėrimas
Filonas Aleksandrietis apie esenus

KITI:
R. Šteineris. Arimaniška apgaulė
B. Raselas. Ar yra Dievas?
Laplasas. Dėl tikimybių
Arianas. Stoicizmo pagrindai
H. Toro. Gyvenimas be principų
Ultimatyvi logika: Iki begalybės ir toliau
Dviejų filosofinės logikos paradigmų kova
Augustinas. Apie Susaną ir Juozapą, skelbiant ištikimybę
Teofrastas. Apie akmenis
Plutarchas. Biografijos: Solonas
B. Skineris. Kas yra biheviorizmas
Ž. P. Sartras. Šleikštulys
Ėrichas Fromas. Menas mylėti
Pozityvizmo švytuoklė
Rudolfas Šteineris. Krikščionybės esmė
Rudolfas Šteineris. Atomizmas ir jo paneigimas
Thomas Nagel. Ką reiškia būti šikšnosparniu?
Otto Weininger. "Aš" problema ir genialumas

Graikai ir Artimieji rytai:
Plotinas. Apie buvimą
Plotinas. Geradariai
Plotinas: Mūsų „Aš“ lygiai
Plotino portretas: požiūrio paprastumas
Plotino mąstymo ontologinė prasmė
Eusebijus iš Cezarėjos
Platonas buvo teisus dėl įgimtų idėjų
Kai kurios graikų ir romėnų idėjos apie būsimąjį gyvenimą
Eudoksas iš Knido
Ksenofonas
Porfirijaus "Nimfų ola"
Herodotas apie hiperborėjus
Parmenidas iš Elea: eiliuotai
Kinikai
Arabų filosofija: Ibn Sina
Heraklitas iš Efeso
Graikų matematikai - filosofai
Origenas iš Aleksandrijos
Origenas apie Trejybę
Filosofijos atsiradimo problematikos istorija
Logoso koncepcija Filono Aleksandriečio raštuose
Meilė ir Diotima iš Mantinėjos
Judaizmas kaip filosofija romėnų laikais?
Platonas ir Aristotelis
Ankstyvasis misticizmas: Filonas Aleksandrietis
Monistinės kosmologijos iki Parmenido
Pliuristinės kosmologijos iki Sokrato
Pasaulio pažinimo sampratos vystymasis
Trumpa graikų filosofijos istorija
Filosofijos srovės iki vėlyvojo neoplatonizmo. Proklas
Reinkarnacijos idėja tarp ankstyvųjų krikščionių
Vėlyvoji pagonybė: Makrobijus
Patristinė filosofija: Klemensas Aleksandrietis
Kumrano ritinių paslaptis
Hieroklio komentarai Auksinėms Pitagoro Mintims
Ciceronas
Platonas: Kritijas ir Timėjus

Indai ir kinai: (žr. ir Kinija: tolima ir artima)
Indijos filosofijos sistemos
Ramanudža ir jo požiūris: višišta-advaita
Ritualai Vedose
Mandana Mišra
Sankhjos sutros
Džainizmo filosofinės prielaidos
Kaip suprantu indų filosofiją?
Patandžali. Joga sutra
Graikų ir vaišešikos atomizmas
Šankara ir vaišešikos atomizmas
Vaišešika: Judėjimas (karma)
Vaišešika: Erdvė ir laikas
Vaišešika: Atomai (paramanavas)
Vaišešika: Didžiosios stichijos, mahabhutos
Įvadas į Vedantos principus
Krišnamurti ir ezoterizmas
Mano sielos liūdesiai
Vaišešikos mokyklos "gamtos filosofija"
Kelias link Vedantos
Advaita Vedanta
Senieji sankskrito raštai
Meditacija: moksliškai link Absoliuto
Reinkarnacija: Esu, vadinasi, mąstau
Georgijus Ivanovas Gurdžijevas. Ketvirtasis kelias
Monada, sielos grūdas
Abhinavagupta. Kašmyro šyvaizmas
Bhartrihari lyrika
Kinų filosofijos priešistorė
Iki Konfucijaus: kinų priešistorė
Kas buvo Laozi? Dao De Čing
Kinų filosofija: Konfucijus
Konfucijaus mokykla: Men Czi
Konfucizmas: Siun Czi
Čuan-czi (ištraukos)
Huainan-czi, Mokytojų iš Pietų Užupio knyga
Han Fei - paskutinis Čžange
Dao laikas
Daosizmas
Czi Čen. Sodų sutvarkymas
Vardas ir skaičius rusų ir kinų filosofijoje

Nyčės gyvenimo filosofija:
Nyčė ir Vokietija
Apie Nyčės „Tragedijos gimimą“
Nyčė: genealogija prieš istorizmą
Nyčė prieš Špenglerį
Didysis terminatorius
Heidegeris. Europos nihilizmas
Nyčė ir nihilizmo istorinis tapsmas
6000 pėdų virš žmogaus ir laiko
Krizinės sąmonės genezė
Šuolis iš savęs
Apie žmogaus ir antžmogio mirtį
Nyčė: etinis-filosofinis siluetas
Amžinasis teksto sugrįžimas poststruktūralizme
T. Manas. Nyčės filosofija mūsų patirties šviesoje
Kur veda Zaratustros žvėrys
Egzistencija: antžmogis
Nyčė: Dievo mirties idėja
Apie Nyčės metafiziką
L'ombra di Venezia
Nyčė ir muzika
Nyčė: Valia mirčiai
Nyčė: Prieblandų kumyras
F. Nyčė: Tragedijos gimimas
F. Nyčė ir žydai
Zaratustros karalystė, arba Azsakra niekam
F. Nyčė: Aš ne žmogus, o likimas
Nyčė: Sukilimas prieš vertybes
Nyčės filosofija: "Anapus gėrio ir blogio"
H. Hesė. "Faustas" ir Zaratustra
Nyčė: Sfinkso mįslė
Paskutinis filosofas: Tik kurdamas esi laisvas!
P. Sloterdaikas. Kentauriškoji literatūra
T. Adornas. Nihilizmas
Nyčė ir Šopenhaueris apie užuojautą
F. Nyčės mokymo filosofiniai pagrindai
Gyvenimo filosofija: Špengleris ir Bergsonas
Šopenhauerio gyvenimo vingiai
Ṻbernoumen (Supernoumenas)

Viduramžiai:
Francesko Petrarka: Apie panieką pasauliui
Bonaventūras
Abelaras. Prieštaravimas neišmanančiam dialektikos
Tomas Akvinietis
Viduramžių kriticizmas
Laiko vertė ir matas
Fratres Lucis
Kabala ir šviesos knygos
Arabų filosofija ir mokslas: Omaro Chajamo laikmetis
Regima ir neregima Ibn Arabi įtaka
Žodžio galios sąvoka 13 amžiuje
Viduramžiai: rozenkreiceriai ir alchemija
Iš ankstyvųjų viduramžių pamokslų
Blezas Paskalis: mokslinis mąstymas ir krikščioniškas tikėjimas
Viduramžiai: Janas Husas ir Jeronimas
Viduramžių prabudimai: Viklifas
Trumpas įvadas į Kabalos mokymą
Gematrijos menas, numerologija
Mošė Maimonidas - viduramžių žydų racionalistas
Viduramžių žydų filosofija. Kabala
Dailieji menai
Kabalos šaknys

Mokslas ir mokslo filosofija:
S. Lemas. Televizija be korseto
A. Whitehead. Skaičiavimų prigimtis
S. Lemas. Kinų kambario paslaptis
P. Fejerabendas prieš mokslą
Neapibrėžtumas, tikimybė ir prognozė
Betarpiško pažinimo problema 17 a. filosofijoje
Dviejų filosofinės logikos paradigmų kova
Kantoro aibių teorija ir tikrosios begalybės intuicija
Intuicijos ribojimas matematikoje 19-me amžiuje
Kanto refleksija niutoniškame moksle
Mokslo ribotumas: Dievas, Giodelis ir gravitacija
K. Poperis: mokslas ir socialinės inžinerijos idėja
Kvantinė mechanika: Triumfas ar mokslo ribotumas?
Empirinis teorinio gamtos pažinimo pagrindimas
Mokslo filosofas Tomas Kunas
Moters kelias į akademiją
A. Puankarė. Mokslas ir hipotezė
S. Lemas. Robotų psichologija
Šiuolaikinė fizika – į tiesą panašus mitas?
Semantinės derybos: Dviprasmybių modeliavimas
Dž.Birkhofas: matematikas, meno matuotojas
Savaime besiorganizuojantis kvantinis pasaulis
P-NP: Ant sveiko proto svarstyklių
Mokslininkui nereikia matematikos!
Ar mašina kada nors mąstys?
21 a. mokslo idėjos ir švietimas
Matematika visiems!

Kita:
Al-Kindis. Knyga apie penkias esmes
Egzistencinės paradigmos vystymasis psichologijoje
Pasaulis raidėmis ir skaičiais
Apie patirties apibendrinimą
Ženklai ir simboliai
Kodėl šiandien verta skaityti Boecijų?
Bergsoniška juoko teorija
Pasaulis, kūnas ir ... velnias
A. Morua. Kleopatros nosis
Krikščionybė: ortodoksijos gynėjai
A. Cvetkovas. Blogio atskleidėjai
Ankstyvosios utopijos
Krikščioniškoji V. Zenkovskio kosmologija
Tai ne utopija, tai dabartis!
Lietuvių filosofai apie gyvenimo prasmę
Vieningoji Trejybė
Vitgenšteino kopėčios
Dž. Bjudžentalio koncepcija
Aleksejus Cvetkovas. Stebuklo jausmas
L. Vitgenšteinas. Kultūra ir vertė
Andrė Morua. Kuo aš tikiu?
S. Lemas. Trumpas sujungimas
Mįslė anapus materijos
Mikės Pūkuotuko dao
Sadomazochizmas „Užsispyrėlės sutramdyme“
Stepių vilkas ir jo nepriklausomybė
Neomarksizmas
Sefiros ir jų pasauliai kabaloje
Spinoza. Laisvoje valstybėje kiekvienas gali galvoti ir sakyti, ką galvoja
N. Hansonas. Atradimo modelis: stebėjimas
Artimųjų rytų filosofijos priešistorė
Austrų ekonominė teorija ir plokščios žemės teorija
Patarimai ieškančiam Dievo
A. de Saint-Egziuperi filosofija
Trijų taisyklė
Rortis apie tiesą
Džonas Lokas. Apie auklėjimą
Kuo būtent abejojo Dekartas?
Ankstyvieji L. Vitgenšteino ieškojimai
Kita asmenybės pusė
Kita skaičiavimo metodų istorijos pusė
Filosofų zigzagai
Berdiajevo meilės filosofija
Apie logoso reikšmes būties veidrodyje
Erdvės ir laiko sampratos transformacija
Postmodernistas Žakas Derida
Sofija kaip amžinojo moteriškumo vaizdinys
Faneroskopija prieš fenomenologiją
Laplasas: asmenybė ir veikla
Būtis neišverčiamumo veidrodyje
Raselas. Laisva mintis ir oficialioji propaganda
Egocentrizmas ar būtinybė?
Ką marksizmo klasikai manė apie lietuvius?
Virš-sąmonė ir mistinio proto kritika
Apie mistinio anarchizmo istoriją Rusijoje
Trys rašytojo gyvenimai
Amžininkai apie Laplasą
V. Nalimovas. Skaičiaus filosofija
Eriugena. „Apie gamtos skirstymą“
Apie nuobodulio filosofiją
Kūniškumo problema rusų filosofijoje
Berdiajevas ir Sartras – du egzistencializmo poliai
Į komunizmą – atsisakant Dievo
Gabrielis Marselis - prancūzų egzistencialistas
Kritiniai etiudai (Berdiajevas)
Kibernetikos istorijos etiudai, V. Nalimovas
Barthes‘o teksto teorijos teorinis kontekstas
Berdiajevas ir okultizmas
Emma Goldman. Anarchizmas: kas jis iš tikro?
Meritokratija
Paulius Tilichas: filosofija ir teologija
Vasilijus Nalimovas ir anarchizmas
Svetimų minčių problema
Ginčas dėl Sofijos
Ferdinandas de Sosiūras
Maksas Vėberis
Etikos konspektai
Pagrindinė sofijalogijos problema
Paskutinė gyvenimo valanda
Kalba: nuo ištakų iki šių dienų
Isichazmas
Filosofija iš antropologinio taško
Aš nekuriu hipotezių... Niutonas ir Dekartas
Nikėjos susirinkimas
Sofijalogas Sergejus Bulgakovas
P. Florenskio teoantropokosmizmas
Deleuze ir Whitehead sąryšis
Hėgelio dvasios fenomenologijos akademinis aspektas
P. Florenskis ir Maskvos matematikai
Žanas-Polis. Miręs Kristus nuo pasaulio viršūnės kalba apie tai, kad Dievo nėra
Agnosticizmas
Apie ontologiją
Chaosmo estetika: James Joyce Viduramžiai
Antikos filosofijos labirintai
Finn Skarderud. Nerimas
Augustino trejopo matymo koncepciją
Utopijos apie Rusiją
S. Lemas. Įkūnyti neįkūnijamą
A. Kamiu. Apmąstymai apie giljotiną
Filonas Aleksandrietis. Apie milžinus
Pragmatizmas: Č. Pirsas. Tikėjimo užtvirtinimas
A. Jampolskaja. Mirtis ir kitas
Šumero filosofija
K. Bulyčiovas. Dialogas apie Atlantidą
Judėjai
K. Jaspersas. Filosofinis gyvenimo būdas
Vieni du su milžine
Post-modernistinis tylėjimo diskursas
Z. Froidas. Dostojevskis ir tėvažudystė
Ksenofanas iš Kolofono
Z. Froido asociacijų metafizika
K. Jungo psichoanalizės pagrindinės sąvokos
Narcisizmas psichoanalizėje
Benediktas Spinoza
Dekarto "Ego cogito"
Machizmo: varžymasis dėl garbės
Iškilesni mūsų laikmečio sociologai
Laiko dvelksmas
A. Bogdanovo biografija ir filosofija
Objektyvizmas (Ayn Rand)
V. Vernadskio noosfera
Volteras. Mikromegas
Mazochizmas – antropologinė paslaptis
Anti-semitizmas
Kas yra asmuo?
Cinizmas kaip amatas
Lėtumo judėjimas auga... greitai!
Laisva valia ir determinizmas
Apmatai: Kryžkelė
Apmatai: Moralumas
Tezės: Šmeliovo paskaita
Senojo Testamento filosofija: apie gyvenimo prasmę
Filosofijos istorijos konspektai
Visi Viešpaties pavidalai
Egzistencializmas: prielaidos ir pateikimas
Vitgenšteino stilius - kliūtis jo supratimui
Durkheimo, Parsonso ir Giddenso modeliai: reprezentacijos sunykimas
Filioque: Iš Tėvo ar ir iš Sūnaus?
Kuo skiriasi žmogus ir gyvūnas?
Karlas Poperis
Aronas Gurvičius
A. Kamiu filosofija
Elliott Weinberger. Karmos pėdsakai
Jurgenas Habermasas
Rudolfas Šteineris
Jurgenas Habermasas: Nuosaiki proto kritika
Kinų kambarys
Erichas Fromas
Karlas Gustavas Jungas
Planeta, kurioje nebuvo juoko
Struktūrinė lingvistika: Kalba ir kalbėjimas
K. Jungo mintys apie sapnus
Žanas Polis Sartras
Čarlzas Teiloras
Judafobija
R. V. Scruton'as
Egzistencializmas
Ezoterinės tradicijos riboženkliai
K. Jungas. Vėlyvos mintys (2 dalys)
K. Jungas ir mandala
Rene Guenon. Rytų ir Vakarų priešprieša
F. Šuonas. Kas Saulė, o kas Mėnulis?
A. Maceina. Nuo nihilizmo į Kristų
Irena Slawinska. Erdvė ir laikas
U.Eco. Įžengiant į miškus
S.Barančakas. Vertėjo manifestas
"Aš" atradimas
Pašalinės mintys ir jų traktavimai
Monothelitizmas
I. Kantas apie organines formas
R. Descartes. Cogito ergo sum
A. Einšteino panteizmas
Gotfydas Vilhelmas Leibnicas
Archetipo koncepcijos vystymasis
Chaosas linksta link sinergetikos
Pranašas Mahometas ir islamo kiltis
Fatališka klaida: nauja krikščionybės interpretacija
Nepraraskime vilties: Šėtono teologija pagal ST
Erosas ir mes: Juodieji dievai
Etnokosmologija: Atviras laiškas
Esė: 'Clair de Lune'
H.Toro. Voldeno ištraukos
RoRa esė ištraukos
Tylos kalba
Bytnikų karta
Minties virusai
Mankurtas - be ateities
Zodiako eilėraščiai: ŽUVYS
Indoeuropiečių kalbų kilmė

Bendra:
Mitologijos skyrius
Religijos skiltis
Fuko švytuoklės skiltis
Informacijos ekologija, 1 d.
Vartiklis