Gyvenimas po mirties  

Pagal medicinos prof. Roberto Lanza*) skelbiamą biocentrizmo teoriją tokia mirtis, kokią žinome, tėra mūsų sąmonės sukurta iliuzija: „Mes tariamės žiną, kad gyvenimas – tai tik tam tikras anglies ir kitų molekulių junginių aktyvumas... Mes įtikėjome, kad esame mirtingi, nes mums 'įkalė į galvas, kad mes mirsim'. Kitaip tariant, mūsų sąmonė sieja gyvenimą su kūnu. Kadangi žinome, jog kūnai miršta, taigi mirsime ir mes“.

Biocentrizmas priskirtinas viseto (theory of everything) teorijoms ir siejamas su senovės graikų „gyvybės centro“ koncepcija, pagal kurią gyvybės ir biologija yra pagrindinė tikrovės ašis. Gyvybė kuria visatą, o ne atvirkščiai. Visatos objektų formą ir dydį apibrėžia žmogaus sąmonė. Pvz., žmogus regi žydrą dangų ir girdi aplinkinius sakant, kad dangaus spalva yra žydra. Tačiau žmogaus smegenų ląsteles galima pakeisti taip, kad žmogus matytų dangų žalią ar raudoną. „Tai ką matai, negalėtų būti tikrove neturint sąmonės. Mūsų sąmonė paaiškina, 'įkrauna' pasaulį“.

Kartu ir erdvė ir laikas tėra mūsų sąmonės įrankiai. O tai reiškia, kad mirtis ir nemirtingumas yra be erdvinių, linijinių ribų. Pagal kvantinę mechaniką vienu metu egzistuoja be galo daug visatų, kuriose vis kitokios situacijos. Kas tik gali įvykti, tam tikru momentu tose visatose ir įvyksta, - taigi, tikrovėje mirtis negali egzistuoti. Kai mes mirštame, mūsų gyvenimas tampa „daugiamečiu žiedu, sugrįžtančiu į multivisatų žiedyną … Kai mirštame, tai įvyksta ne atsitiktinėje biliardo rutulių matricoje, o neišvengiamoje gyvybės matricoje“. Biocentrizmas

R. Lanza cituoja dvigubo plyšio (Jungo) eksperimentą. Stebint, dalelė elgiasi tarsi kulka ir pralekia pro vieną ar kitą plyšį. Tačiau nestebint, ji elgiasi kaip banga – ir gali praeiti iškart pro abu plyšius. Tai, atseit, parodo, kad medžiaga gali rodyti tiek bangos, tiek dalelės savybes, - ir elgesys keičiasi priklausomai nuo asmens suvokimo ir sąmonės.

Objektyvi tikrovė gali būti taip pat paklusti natūralios atrankos dėsniams.Atrodo, kad kai kurios kvantinės būsenos „gyvybingesnės“ už kitas. Juk jei pasaulio stebėjimas keičia patį pasaulį, tai kaip tada gali egzistuoti kokios nors objektyvios tiesos? Juk tada kiekvienas žmogus ateičiai po savęs palieka kiek kitokią pasaulio versiją.

Tačiau, tvirtinama, kai kurios būsenos yra populiaresnės už kitas natūralios kvantinės atrankos (tai vadinama kvantiniu darvinizmu) – informacija apie tas būsenas plinta į aplinką ir ateinantys ir praeinantys stebėtojai mato tą patį „palankių būsenų“ kuriamą visatos vaizdą.

Jei ne kvantinis darvinizmas, pasaulis būtų visai neprognozuojamas: skirtingi žmonės matytų skirtingas pasaulio versijas. Netgi gyvybės tęstinumas būtų sunkiai įmanomas, nes negalėtume patikimai vertinti savo aplinką – mūsų stebėjimai nesutaptų su kitų žmonių stebėjimais.

Tačiau nėra tap, kad vieno turisto pamatytas architektūrinis paminklas pasikeistų ur kitas matytų jį kitokį ir taip toliau. Kvantiniame lygyje dievas noriai lošia žaidimų kauliukais, tačiau makroskopiniame lygyje jis žaisti atsisako. Kol kas dėl mažai suprantamo dekoherencijos reiškinio, sąveikaujant kvantinėms būsenos, šios sukuria vienintelį galimą „atsakymą“, suvokiamą kaip objektyvų reiškinį. Dekoherencija iš kvantinės „košės“ atrenka stabilias („žymeklio“ - pointer) būsenas, kurios atrodo tarsi klasikinės – pvz., užimtų griežtai apibrėžtą vietą erdvėje.

Aplinkai sutrikdžius kvantinę sistemą eliminuojamos visos, išskyrus žymeklio būsenas, kurias galima stebėti tiesiogiai. Tačiau paprastai duomenis apie sistemą renkame netiesiogiai, pvz., žvelgdami į medį iš tikro „matuojame“ lapų ir šakų poveikį atspindimai šviesai. Aplinka modifikuojama taip, kad joje liktų žymeklio būsenos pėdsakas. Objektyviam tikrovės matymui reikia, kad tokių žymeklių būtų daug. Tačiau tai atsitinka savaime, nes vieno asmens stebėjimas priklauso tik nuo mažutės pėdsako aplinkoje dalies – pvz., niekada neišnaudojami visi nuo medžio sklindantys fotonai, kad ir kiek žmonių tą medį bežiūrėtų.

Tasai pėdsakas „pasidaugina“ tiksliai, nes žymeklio būsenos yra stabilios – vienas pėdsakas netrukdo atsirasti kitam. Tai panašu į natūralios atrankos principą.

Penrose piesinys

Ką nubraižė Penrouzas?

R. Penrouzo „Kelyje į tikrovę“ (2004) vienas skirsnis (1.4) pašvęstas didžiajai paslapčiai – apie žmogaus sąmonės poziciją tarp fizinės tikrovės ir matematikos pasaulio. Jis tą kompleksą vadino „trimis pasauliais arba trimis egzistavimo formomis“: fizikinio egzistavimo forma, mentalinio egzistavimo forma ir matematinio egzistavimo forma (Platono idėjų pasaulis). Aišku, kad šie pasauliai glaudžiai susiję, tačiau tie sąryšiai kartu ir mįslingi.

Tačiau paslaptingumo esmė aiški. Jei paimsime matematikos sferą, tai betarpiškas santykis su fizikiniu pasauliu sudaro tik tam tikrą visai nežymią matematikos dalį. Analogiškai, fizikiniame pasaulyje tik visai maža dalis susijusi su sąmone ir mentaline veikla. Ir pagaliau žmogaus absoliučių matematinių tiesų apmąstymai sudaro niekingą mūsų mąstymo dalį.

Tačiau iš tų visai akivaizdžių santykių susidaro aiškus paradoksas – kai bet kuris pasaulis savo mažoje dalelėje apima pilnai visą sekantį pasaulį. Tačiau abipusių sąryšių grandinė uždara...

Šio galvosūkio R. Penrouzas nepajėgė išspręsti. Tačiau jis nurodė, kad vietoje sprendimo galima parodyti dar vieną mįslingą idėją:

Gali būti, kad visi trys pasauliai tam tikra prasme visai nėra atskiromis esybėmis, o tik atspindi skirtingus aspektus vienos, labiau fundamentalios tiesos, aprašančios pasaulį kaip vieną visumą. Tiesos, apie kurią šiuo metu neturime nė mažiausio supratimo.


*) Robertas Lanca (Robert Lanza, g. 1956 m.) – amerikiečių medikas ir mokslininkas, Wake Forest‘o un-to Regeneratyvios medicinos ins-to profesorius, „Ocata Therapeutic“ darbuotojas. Buvo komandos, kuri pirmoji pasaulyje klonavo žmogaus embrionus ankstyvojoje jų vystymosi stadijoje, o taip pat sukūrė kamienines ląsteles iš subrendusių ląstelių. 2001 m. jis pirmasis klonavo išnykstantiems gyvūnams priklausantį gaurą. Kartu su kolegomis parodė, kad galia panaudoti ląstelių branduolio persodinimą sustabdant senėjimo procesą. Neseniai su kitais pranešė, apie saugią technologiją, leidžiančią gauti indukuotas pliuripotencines kamienines ląsteles (iPS), kurias galima panaudoti klinikinėje praktikoje. Vystė mintis apie biocentristinę visatą (2007 m. straipsnis „Naujoji Visatos teorija“), pagal kurią biologiją reikia patalpinti po kitais mokslais. Išleido nevienareikšmišką priimtą knygą „Biocentrizmas, arba kodėl gyvybė ir sąmonė yra Visatos supratimo raktais“ (2009; kartu su B. Bernamu), o vėliau ir „Didysis biocentristiis projektas: kaip gyvybė kuria tikrovę“ (2020). Taip pat parašė (kai kurias su bendraautoriais) knygas, kuriose liečia audinių inžinerijos, klonavimo, kamieninių ląstelių, regeneratyviosios medicinos ir pasaulinės sveikatos apsaugos klausimus.

Sielos klajonės
Galileo Galilėjus
Manipuliacijos šviesa
Vieningo lauko teorija
Nuo Quanta prie Qualia
Mūsų smegenys ir yra Visata
Paslėpti erdvės matavimai
Apie kamienines ląsteles
Kvantinio pasaulio katinai
Jaunystės eliksyro paieškos
Atsiradimai ir paaiškinimai
3-iojo tūkstantmečio mokslas
A. Jampolskaja. Mirtis ir kitas
Naglumas – sėkmės garantas
Dž. Bruno mirtis ir nemirtingumas
Lynn Margulis ir Gajos koncepcija
Amžinas judėjimas laiko kristaluose
El. dalelių simetrija persmelkia viską
Blavatskaja: atmintis mirties metu
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
Labai prasta balerina ir šuolis laike?
Kvantinė mechanika: triumfas ar ribotumas?
Lemtingasis Rentgeno atradimas
Nepaprastos vandens savybės
Kokia yra Visata? Sukasi?
Genijaus keliai ir klystkeliai
Nėra absoliutaus laiko
Torsioniniai laukai
Planeta su skyle
Robotų iškilimas
Ar tai mokslas?
Vartiklis
NSO.lt